Betere leerprestaties, meer zelfvertrouwen
Praktijk voor Remedial Teaching & Orthopedagogiek
'Indy had erg veel moeite met rekenen in groep 4. In groep 5 zijn we begonnen met begeleiding en Indy heeft er veel baat bij. Ze snapt rekenen beter en vindt het ook veel leuker.'
'Zijn niveau is verbeterd, maar nog belangrijker, hij heeft geen hekel aan lezen meer! En dat is de echte winst!'
'Het was heel mooi om als ouders te merken dat hij echt geholpen werd met zijn specifieke rekenproblemen en dat we een zelfverzekerder kind hadden dat de examenperiode in ging.'
'Wat ik het meest bijzondere vind aan de Obalo begeleiders, is dat ze echt naar het kind kijken. Ze zien wat werkt voor dit kind én ze passen de methode daar op aan.' 
'Voordat zij de begeleiding kreeg was ze een onzeker meisje die dacht dat ze niet veel kon. Maar door de diagnose weet zij dat het niet aan haar ligt, maar dat ze iets heeft waar door goede begeleiding mee te leven valt.'

'Timo heeft heel veel geleerd tijdens de dyslexielessen. Is enorm vooruit gegaan. Hierdoor kan hij de lessen beter volgen en gaan de schoolprestaties ook vooruit. Hierdoor krijg je meer plezier en zelfvertrouwen.'

'Femke is de cursus kookkracht onzeker in gegaan en erg opgebloeid weer uitgekomen. Ze kan beter leren, zit beter tussen de kinderen in de klas, is er veel zelfverzekerder uitgekomen.'

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begripsbepalingen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Obalo

Deelnemer

De persoon die aan trainingen van Obalo deelneemt

Dienst(en)

De door Obalo te verrichten diensten zoals individuele begeleiding van een Leerling, het verrichten van onderzoek en/of het geven van een training

Materialen

Het bij de Diensten inbegrepen en verstrekte (les)materiaal

Medewerker(s)

De remedial teacher, orthopedagoog of administratief medewerker(st)er van Obalo

Leerling

De persoon die bij Obalo wordt ingeschreven voor individuele begeleiding, huiswerkbegeleiding of onderzoek

Opdrachtgever (particulier)

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer ten behoeve van een Leerling of Deelnemer een Overeenkomst aangaat, waarbij wordt opgemerkt dat Opdrachtgever zelf ook een Leerling of Deelnemer kan zijn

Opdrachtgever (school)

Iedere instelling waar onderwijs gegeven wordt en die met Opdrachtnemer ten behoeve van een Leerling een Overeenkomst aangaat

Opdrachtnemer

Obalo (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08199542)

Overeenkomst

De schriftelijke overeenkomst of bevestigingsbrief waarin Obalo zich verplicht tegenover Opdrachtgever Diensten te verrichten

Tarieven

De overeengekomen tarieven voor het verrichten van de Diensten

Werkdagen

Onder werkdagen worden verstaan de reguliere schooldagen, met uitzondering van de officiële feestdagen en de basisschoolvakanties van regio Noord.

Werkwijzer

De specifieke regels per schooljaar zoals die gelden voor individuele begeleiding en onderzoek, waarvan Opdrachtgever op moment van intake kennis heeft genomen

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen, maken de Algemene voorwaarden onderdeel uit van iedere activiteit tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Wijzigingen van deze Algemene voorwaarden of aanvullingen daarop gelden alleen wanneer deze schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en heeft dit geen enkele invloed op de andere bepalingen van de Overeenkomst.

Partijen zullen in dat geval zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden, om tot een oplossing te komen.

Voor zover de bepalingen van de Algemene voorwaarden strijdig zijn met de bepalingen van de Overeenkomst hebben de bepalingen van de Overeenkomst voorrang.

 

Artikel 3. Individuele begeleiding en onderzoek (particuliere opdrachtgever)

Aanmelding vindt plaats doordat Opdrachtgever het volledig ingevulde standaardformulier “intakegesprek” via e-mail te versturen aan info@obalo.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Het formulier kan gedownload worden op de website van Opdrachtnemer (www.obalo.nl) of telefonisch worden opgevraagd via het telefoonnummer 0572-850400.

Na aanmelding voor individuele begeleiding vindt een intakegesprek plaats, op basis waarvan door Opdrachtnemer een voorstel wordt gedaan.

Na aanmelding voor onderzoek, dient Opdrachtgever na het intakegesprek een vragenlijst in te vullen. Eerst na ontvangst van de ingevulde vragenlijst zal Opdrachtnemer een voorstel doen.

Opdrachtgever dient het voorstel binnen 14 dagen schriftelijk te bevestigen, waarmee de Overeenkomst tot stand komt.

Wanneer Opdrachtgever na ontvangst van het voorstel afziet van afname van de Diensten wordt een bedrag van tweemaal het in dat schooljaar geldende uurtarief in rekening gebracht voor de gemaakte kosten.

Bij afmelding door Opdrachtgever van een lesafspraak bij individuele begeleiding, zijn de volledige kosten van die afspraak verschuldigd. De gemiste afspraak kan niet ingehaald worden.

In geval van ziekte van de Medewerker die verantwoordelijk is voor de begeleiding, zal naar een passende oplossing worden gezocht door de les te verzetten, door te schuiven of voor vervanging te zorgen. Het is mogelijk dat de vervangende lesdag
en/of –tijd afwijken van de gemaakte lesafspraken.

Wanneer Opdrachtgever niet minimaal 24 uur voor een overeengekomen onderzoeksafspraak een afmelding doorgeeft bij de Medewerker die het onderzoek zal uitvoeren, zullen de uren in rekening worden gebracht van de duur van de gereserveerde tijd voor het onderzoek.

 

Artikel 4. Trainingen
(particuliere opdrachtgever)

Aanmelding vindt plaats doordat Opdrachtgever het contactformulier op de website www.obalo.nl invult onder vermelding van de gewenste training, een e-mail stuurt aan info@obalo.nl of telefonisch contact opneemt met Opdrachtnemer op telefoonnummer 0572-850400.

Na aanmelding voor een training ontvangt Opdrachtgever van Opdrachtnemer binnen 14 dagen een bevestigingsbrief en factuur.

Vanaf het moment dat Opdrachtgever de bevestigingsbrief heeft ontvangen zijn de kosten voor de training volledig verschuldigd. Dat betekent dat bij afmelding na ontvangst van de bevestigingsbrief ook de volledige kosten verschuldigd zijn. Gemiste bijeenkomsten kunnen niet worden ingehaald.

 

Artikel 5. Huiswerkbegeleiding
(particuliere opdrachtgever)

Aanmelding vindt plaats doordat Opdrachtgever het aanmeldingsformulier op de website www.obalo.nl invult onder vermelding van "huiswerkbegeleiding", een e-mail stuurt aan info@obalo.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of via een volledig ingevulde, papieren versie van het aanmeldingsformulier.

Na aanmelding ontvangt Opdrachtgever een bevestigingsbrief, die voor of op de eerste begeleidingsdag ondertekend door Opdrachtgever moet worden overhandigd aan Opdrachtnemer.
Bij aanmelding voor huiswerkbegeleiding verbindt Opdrachtgever zich voor tenminste drie (3) kalendermaanden en voor het volledige cursusgeld daarvoor.
Een kalendermaand begint op de eerste dag van de maand en eindigt op de laatste dag van de maand.
Betaling geschiedt maandelijks achteraf, waarvoor Obalo een factuur met datumregistratie stuurt.

Gedurende schoolvakanties en landelijke feestdagen wordt geen begeleiding gegeven.
Het tarief van de huiswerkbegeleiding is een jaartarief, verdeeld in tien (10) gelijke betalingstermijnen van september t/m juni in hetzelfde schooljaar, rekening houdend met de hoeveelheid vakantie- en feestdagen. Een vakantieperiode in een kalendermaand houdt daarom geen vermindering van het maandtarief in.
Gemiste lessen kunnen in overleg worden geruild of worden ingehaald op een andere dag waarop huiswerkbegeleiding wordt gegeven.

Bij afwezigheid van de Medewerker die de begeleiding geeft, zal naar vervanging worden gezocht. Bij afmelding van de huiswerkbegeleiding door Opdrachtnemer wordt die dag niet in rekening gebracht.

 

Artikel 6. De school als opdrachtgever

Naar aanleiding van een persoonlijke opdrachtomschrijving van opdrachtnemer wordt een Een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand door schriftelijke acceptatie door de opdrachtgever van dit aanbod van Opdrachtnemer. Wijzigingen of aanvullingen zijn alleen geldig, indien zij schriftelijk door partijen worden overeengekomen. Er zal voor elke afzonderlijke opdracht een ‘overeenkomst van opdracht’ worden opgesteld, waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven dat er geen sprake is van een arbeidsrelatie .

Artikel 7. Verplichting Opdrachtgever

Opdrachtgever is vanaf het moment van aanmelding verantwoordelijk voor de aanlevering van de juiste adresgegevens (en eventuele wijzigingen daarin) ten behoeve van facturatie en contact.

 

Artikel 8. Persoonsgegevens en geheimhouding

Persoonsgegevens worden gedurende 5 (vijf) jaren na beëindiging van de Overeenkomst zorgvuldig bewaard en zijn slechts toegankelijk voor directie en Medewerkers van Opdrachtnemer.

Opdrachtgever en Leerling hebben recht tot inzage en correctie met betrekking tot de over hen opgenomen gegevens.

Door de Leerling in vertrouwen aan (een Medewerker van) Opdrachtnemer vertelde feiten zijn, indien de Leerling dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de ouders, tenzij (de Medewerker van) Opdrachtnemer dit tegen het belang van de Leerling acht of tenzij de fysieke of psychologische integriteit van de Leerling of direct betrokkenen op het spel staat.

Alleen wanneer de ouders van de Leerling daarvoor schriftelijk toestemming hebben gegeven, zal Opdrachtnemer met de school van Leerling en/of andere instanties in overleg treden.

 

Artikel 9. (Intellectueel) eigendom

Op alle door Opdrachtnemer geleverde Materialen rust het intellectueel eigendom van Opdrachtnemer.

Opdrachtgever verkrijgt na afloop van de Overeenkomst en na volledige betaling van de verschuldigde kosten de eigendom over de verstrekte Materialen.

Vermenigvuldiging en verspreiding van de in eigendom verkregen Materialen is alleen toegestaan wanneer Opdrachtnemer daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend en de naam van Opdrachtnemer uitdrukkelijk op de Materialen vermeld staat. Verspreiding mag nimmer een commercieel belang dienen.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Op Opdrachtnemer rust een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Opdrachtnemer is dan ook niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten en staat ook niet garant voor te behalen resultaten.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vermissing van eigendommen tijdens het bezoek aan een van haar vestigingen.

 

Artikel 11. Tarieven en betaling

Alle Tarieven van Opdrachtnemer zijn vrijgesteld van BTW. Mocht hierin door de belastingdienst een wijziging plaatsvinden ten aanzien van een of meerdere diensten van Opdrachtnemer, dan zal de BTW worden doorberekend aan Opdrachtnemer, echter eerst nadat deze hiervan in kennis is gesteld.

Opdrachtnemer is gerechtigd om haar Tarieven eenmaal per jaar te verhogen met een percentage van maximaal 7,5%. Een dergelijke verhoging dient uiterlijk voor het einde van het betreffende schooljaar aan Opdrachtgever schriftelijk bekend te maken en zal dan gelden met ingang van het nieuwe schooljaar.

In geval van individuele begeleiding verstuurt Opdrachtnemer iedere maand achteraf (per post en/of digitaal) een gespecificeerde factuur aan Opdrachtgever.

In geval van onderzoek verstuurt Opdrachtnemer de totaalfactuur tegelijkertijd met het onderzoeksverslag.

Opdrachtgever zal de door hem verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na ontvangst van de betreffende factuur aan Opdrachtnemer betalen.

Opdrachtgever zal een vermoeden van inhoudelijke onjuistheden in een door Opdrachtnemer verzonden factuur binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk (per post of per e-mail) kenbaar maken. Partijen zullen op dat moment in overleg treden.

Niet-betaling door Opdrachtgever van een factuur, op grond van een vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid van de factuur zoals beschreven in lid 6, geeft Opdrachtnemer nimmer het recht de Overeenkomst op te schorten.

Onverminderd het bepaalde in artikel 9.5 zal Opdrachtnemer bij iedere andere overschrijding van de betalingstermijn gerechtigd zijn de administratieve kosten, wettelijke rente en incassokosten (tot maximaal 15%) conform rapport Voorwerk II in rekening te brengen.

 

Artikel 12. Beëindiging overeenkomst

De Overeenkomst eindigt nadat aan de overeenkomst is voldaan, de laatste afspraak voor individuele begeleiding of onderzoek dan wel de laatste trainingsdag heeft plaatsgevonden en de kosten volledig zijn voldaan.
Tussentijdse beëindiging van individuele begeleiding door Opdrachtgever is slechts mogelijk na een persoonlijk overleg met de remedial teacher of orthopedagoog en met inachtneming van een opzegtermijn van 2 afspraken.

Voor de huiswerkbegeleiding geldt na de eerste termijn van drie kalendermaanden een opzegtermijn van één kalendermaand. Een kalendermaand begint op de eerste dag van de maand en eindigt op de laatste dag van de maand.